<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1029501197232858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lyytin asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä. Tämä tietosuojaseloste ei koske tietoja, jotka on annettu muuhun kuin Lyyti Oy:n omiin tapahtumiin ilmoittautumista, asiakkuutta tai markkinointia varten. Huomaathan että osallistuessasi Lyyti-palvelun avulla järjestettyyn tapahtumaan rekisteröitymisesi tapahtuu järjestäjän (ei Lyyti Oy:n) tietosuoja- tai rekisteriselosteen alaisuudessa. Tämä tietosuojaseloste koskee vain Lyyti Oy:n asiakkaita ja palvelun käyttäjiä (järjestäjän ominaisuudessa) sekä Lyyti Oy:n markkinointirekisteriä. Jos tapahtuman rekisteriselosteessa on epäselvyyksiä, pyydämme siis ottamaan asian tiimoilta yhteyttä tapahtuman järjestäjään.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Lyyti Oy
Yliopistonkatu 29 B, 20100 Turku
Puh. 02 480 911 91
help@lyyti.com
www.lyyti.fi


Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Juho Harmaa, CTO
Puh. 02 480 911 91
help@lyyti.com

Mitä tietoja keräämme?

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Lyytin tapahtumaan osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

 • rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, passin numero tai henkilötunnus.

 • rekisterinpitäjän ylläpitämän Lyyti-palvelun tai sen lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, käyttäjätunnus ja salasana, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.

 • rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun sekä yhteydenotot muihin Lyytin työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Pääasiallisesti keräämme tietoja seuraavasti:

 • asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot
 • asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokannasta
 • verkkosivuston, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot
 • asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot
 • yhteistyökumppanit
 • henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset

Mitä varten henkilötietoja käsitellään ja mihin käsittely perustuu?

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Lyytin ja asiakkaiden väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen sekä nimenomaiseen suostumukseen.

Miten tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan tai niin kauan kun se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi voimme säilyttää joitakin tietoja pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Rekisteritietoja voidaan jakaa Lyyti-konsernin sisällä, sekä Lyyti Oy:n jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa.

Lyyti Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyn oikeuksia ovat:

 • oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot
 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista
 • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään
 • oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi

Kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Miten voi vaikuttaa tietojen käyttöön?

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, tulee sinun osoittaa kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle help@lyyti.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Lyyti Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.