Jämställdhet i webbtjänster – tillgänglighet gäller oss alla

Untitled design

Webben är en viktig informationskälla, oberoende av vem det är som använder den. Avsikten med digital tillgänglighet är att säkerställa att alla har möjlighet att söka information och använda onlinetjänster – även de som har olika typer av funktionsbegränsningar, som hörsel-, syn- eller motoriska skador. I den här bloggen berättar vi mer om grundprinciperna för tillgänglighet samt hur Lyyti uppfyller tillgänglighetskraven.


Varför är tillgänglighet viktigt?


Tidsgränsen för EU-direktivet om tillgänglighet nalkas i september 2020. Enligt direktivet ska aktörer som erbjuder digitala tjänster se till att alla användare och kunder har tillgänglighet senast den 23 september 2020.

Globalt är det över en miljard människor (ca 15%) som behöver tillgänglighet i någon form och därmed kan tillgänglighet anses som en grundrättighet. Principen om tillgänglighet strävar efter likvärdiga möjligheter för alla människor att använda och förstå digitala tjänster (webbsidor, appar och programvara), vilket betyder att användarupplevelsen blir bättre för alla – inte enbart för dem med handikapp.

Tillgänglighetsdirektivet och WCAG

EU:s tillgänglighetsdirektiv stöder syftet om att varje europé ska kunna vara en del av ett gemensamt digitalt samfund och en gemensam digital ekonomi. Baserat på EU-direktivet trädde lagarna om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft den 1 januari 2019 i Sverige och 1 april 2019 i Finland. Den gemensamma tidsgränsen för att stegvis tillämpa direktivets krav är den 23 september 2020. Direktivet grundar sig på WCAG-riktlinjerna (Web Content Accessibility Guidelines), vars syfte är att förbättra tillgängligheten av webbtjänster för personer med funktionshinder. Riktlinjerna är indelade i tre nivåer: A, AA och AAA. Nivåerna A och AA är basnivåer, medan AAA-nivån är den mest krävande; en webbtjänst som uppfyller kriterier av den nivån ska vara tillgänglig för en så omfattande grupp människor som möjligt, som lider av olika grader och typer av handikapp. Du kan läsa mer om WCAG här.

WCAG och dess fyra grundprinciper

WCAG-riktlinjerna följer POUR-regeln (perceivable, operable, understandable, robust), dvs. fyra huvudprinciper: det digitala innehållet ska vara urskiljbart, hanterbart, begripligt och robust. Vi går igenom principerna i sin korthet nedan.

De flesta av oss urskiljer onlineinnehåll med synen, men om synsinnet är skadat kan det vara svårt att urskilja visst innehåll. Därför borde leverantörer av webbtjänster fästa uppmärksamhet vid bland annat färger, kontraster och text, för att innehållet ska vara lättare att urskilja även för dem som har skadad synförmåga, eller ingen synförmåga alls.

Hanterbarheten avser navigering; för att kriteriet för hanterbarhet ska uppfyllas ska det vara möjligt att navigera en webbsida på så många sätt som möjligt. Ett exempel: de flesta av oss navigerar med hjälp av tangentbord och mus, men om störningar i motoriken hindrar användning av någondera eller dessa två tillsammans, borde navigering vara möjligt även med luft- och sugkontrollerade brytare.

Ett användargränssnitt och dess information ska vara begripliga för samtliga användare. Även om vissa tumregler etablerats och principen i sig låter enkel, har det visat sig vara ganska svårt att utföra den i praktiken. Vi människor är olika och uppfattar saker på olika sätt, vilket är en konstant utmaning för UX-designer och content-producenter. Begriplighet är dock ett koncept som UX-designer konstant satsar på, och det gäller även för content-producenter att fokusera på det mer än tidigare. 

Den sista principen, robust, avser att användargränssnitt och webbsystem ska vara stadiga eller tåliga; då olika webbsystem används i samband med diverse webbläsare, kan upplevelserna och funktionerna vara mycket olika. Det här beror oftast på att webbsidan är programmerad på ett visst sätt eller att webbläsarens funktioner avviker från industrinormer. I all sin korthet kan det här leda till buggar och sämre användbarhet och därför borde varje tjänsteleverantör sträva efter att följa allmänna normer.

Tillgänglighet i Lyyti

Tillgängligheten i Lyyti har senast testats i Q3, 2020 och utgående från dessa test har vi sammanställt en tillgänglighetsrapport, som du kan hittar i vår supportportal

Från och med augusti 2020 är Lyyti kompatibel med tillgänglighetsdirektivet och uppfyller således de av WCAG 2.1. definierade nivåerna A och AA. Om du har frågor gällande tillgänglighet i Lyyti, hjälper vår kundtjänst gärna till.

Källor: