Hur blir det nya normala inom eventmarknadsföring?

Event utgör fortfarande en väsentlig del av flera organisationers marknadsföringsstrategier, även om det nuvarande tillståndet krävt snabba förändringar och nya lösningar. Det är svårt att förutspå hur eventbranschen och dess marknadsföring kommer att se ut i framtiden, men vissa scenarier och infallsvinklar dominerar redan nu då vi begrundar kommande verksamhet. Hur kommer det nya normala inom eventmarknadsföring att se ut nu, då vi sakta men säkert börjar ta oss in i en bekantare vardag igen?

Eventlivscykeln förlängs

Vi människor har ett grundläggande behov av att möta varandra, samtidigt som vi lätt anpassar oss till nya situationer. Vi lever nu i en tid där den teknologiska utvecklingen tar enorma kliv framåt på en gång. Vad betyder det här för eventindustrin? Jo, online- och offline-event kommer att fogas samman, hybridmodeller kommer att bli allt vanligare och event kommer att utgöra en allt starkare del av marknadsföringshelheten. I och med dessa fakta kommer även eventgränserna att upplösas, samtidigt som hela eventlivscykeln kommer att förlängas.

Eventet är en del av innehållsmarknadsföringen

Traditionellt lägger ett specifikt tema alltid själva grunden för innehållsmarknadsföringen, medan olika innehåll sedan byggs runt detta tema. Eventet i sig är en del av denna helhet, ett innehåll bland allt annat innehåll. Innehållet i sig är det som styr hur det ska presenteras och med vilka medel.

Medan eventgränserna förtonas, ökar betydelsen av konceptualisering och själva berättelsen. Oberoende av hur eventet arrangeras – online, i ett fysiskt utrymme, eller någonstans däremellan – bör det äkta mötet alltid vara det största målet. Eftersom det är betydligt svårare att engagera deltagare i online-event, framhävs vikten av konceptualisering och tematisering i alla event som inte organiseras som fysiska möten. Online-event kräver även mer bakgrundsarbete, eftersom arrangören med hjälp av insamlad data och bakgrundsinformation kan skapa ett personligt och individuellt intryck för varje deltagare. Skulle detta personliga intryck utebli, uppstår risken att deltagaren inte upplever någonting alls. Upplevelsen är kung även i detta sammanhang, oberoende av hur deltagaren valt att följa med innehållet. Precis, för deltagaren innebär det nya normala friheten att välja.

Vilken är deltagarens uppgift?

Deltagarens uppgift är att vara en del av berättelsen och denna uppgift ska starta i ett tidigt skede – redan före eventet har börjat. Då deltagaren ger berättelsen sitt engagemang i form av tankar, åsikter och idéer, utmanar och formar hen hela händelseförloppet. För att deltagaren ska vara villig att engagera sig, måste det rådande temat vara tillräckligt intressant och detta intresse måste konstant upprätthållas, från början till slut. Arrangörens uppgift är att bygga upp och styra deltagarens förväntningar redan före eventet och här spelar kommunikationen en viktig roll. Detta gäller återigen speciellt för online-event, där det är lätt för deltagaren att delta, men ännu lättare att inte delta, ifall innehållet inte är personligt eller på annat sätt tilltalande. 

I och med den förändrade kulturen inom distansarbete har vår värdering av tid och tidtabeller omformats, vilket lett till att vi blivit smartare och mer systematiska i vår personliga tidsplanering. Numera har vi som deltagare möjligheten att vara mer selektiva gällande vilka arrangemang vi egentligen vill ägna oss åt.

Hållbarhet och ansvarsfullhet är morgondagens teman

Ansvar, hållbarhet och arrangemang av mindre skala kommer att vara morgondagens stora teman. Begränsningar och försiktighetsåtgärder präglar vår vardag just nu, och med stor sannolikhet kommer detta faktum att gälla en lång tid framöver, åtminstone till en viss grad. Således är det klart att mindre och lokala arrangemang kommer att bli allt vanligare. Det här är dock ingen dålig trend, utan tvärtom! Små och lokala event med begränsade kapaciteter kan till och med vara ett trumfkort inom eventbranschen, eftersom de ger oss möjligheten att skapa nya eventkoncept med helt nya målgrupper, där mötena är allt mer målinriktade och därmed har allt mer betydelse. Dessa nya koncept ger arrangörer och marknadsföringsproffs möjligheten att skapa en känsla av säkerhet, samtidigt som de öppet och ansvarsfullt kan kommunicera om sin verksamhet.

Tre tips åt dig som planerar ett hybridevent

  1. Börja med att bedöma vilken roll ditt event ska spela som en del av hela din marknadsföring och fundera samtidigt på hur du kunde förlänga eventlivscykeln. 
  2. Fortsätt med att konceptualisera själva eventet och det bärande temat. 
  3. Fundera hur du kan bygga upp kundupplevelsen. I detta sammanhang är det inte rekvisitan som gäller, det vill säga banderoller, ljud och bilder kommer i andra hand. Fokusera däremot på kommunikationen, anmälningsprocessen, växelverkan och engagemanget.

The Event Marketing Playbook - Lyyti